Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(14-08-2562)
เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า


back to top