th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเล เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ. .... "
(23-04-2562)วันที่ 23 เมษายน 2562 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเล เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ. .... " พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ)โดยมี ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร กล่าวต้อนรับ 
สำหรับการสัมมนาจะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับ "ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นมดในทะเล พ.ศ. ...." ประเด็นหัวข้อ IMO/NORAD กับประเทศไทย ,เหตุผลความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติฯ และสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ 
ปัจจุบันปัญหาที่เกิดจากการเททิ้งของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตในทะเล ตลอดจนความเสียหายต่อการใช้ประโยชน์ทางทะเล ซึ่งไม่เฉพาะแต่ก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณที่ทิ้งเทเท่านั้น แต่อาจยังขยายไปสู่รัฐอื่นๆ ที่ใกล้เคียงอีกด้วย องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) จึงได้จัดพิธีสารลอนดอน ค.ศ.1996 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น ค.ศ.1972 (London Protocol, 1996 to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter,1972) ขึ้น เพื่อให้รัฐภาคีมีกลไกในการกำกับควบคุมการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล โดยกำหนดกฏเกณฑ์การอนุญาตที่มีความแตกต่างกันตามประเภทของเสียหรือวัสดุอื่นที่จะทิ้งเทลงทะเล 
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและส่งเสริมการใช้ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประเทศไทยเห็นถึงคุณประโยชน์ของพิธีสารดังกล่าว และจะเข้าเป็นภาคีพิธีสารนี้ สมควรมีกฎหมายที่กำหนดมาตราการเกี่ยวกับการทิ้ง เท ของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเลเพื่อเป็นการอุวัติการให้เป็นไปตามพิธีสารนั้นด้วยจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และเป็นการขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
ในการนี้ ได้มีผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง มารุต บุนนาค (น.211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 


ภาพกิจกรรม:

สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเล เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ. .... "  สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเล เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ. .... "  สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเล เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ. .... "  สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเล เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ. .... "  สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเล เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ. .... "  สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเล เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ. .... "  สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเล เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ. .... "  สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเล เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ. .... " 

back to top