Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า บูรณาการ ศรชล. ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ
(25-11-2564)ฉบับที่ 127/2564

 

กรมเจ้าท่า บูรณาการ ศรชล. ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และ 
ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กรมเจ้าท่า บูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำและทางทะเล

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศกำลังพลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรม ดุสิตธานี และ โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ
ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม พัฒนา กำกับดูแล ความปลอดภัยทางน้ำ
ให้เกิดเป็นรูปธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างและเพิ่มศักยภาพให้กับระบบการขนส่งทางน้ำเพื่อยกระดับให้มีความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ให้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศไทยและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561- 2580 โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัย
และการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า 
(ศปก.จท.) ในการบริหารจัดการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ดูแล
ตรวจตรา ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเล พร้อมระบบการสื่อสารประสานให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำในประเทศไทย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเรือไทยในต่างประเทศ นับเป็นการบูรณาการร่วมกันภายใต้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างสูงสุด

ในส่วนของการอบรมปฐมนิเทศ เน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานใน ศรชล. ให้กับกำลังพล ศรชล. ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ผ่านการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากส่วนอำนวยการและส่วนปฏิบัติการ รวมทั้ง

เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับต่างๆของ ศรชล. รองรับแผนปฏิบัติราชการของ ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมปฐมนิเทศจากหน่วยต่างๆ ทั้งในส่วนของกองทัพเรือและหน่วยงานหลักของ ศรชล. ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งผู้แทน หน่วยงานต่างๆ ใน ศรชล. ศรชล.ภาค ศรชล.จังหวัด และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (ศคท.หรือ PSCC) จำนวน 195 นาย

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

25 พฤศจิกายน 2564

 

 ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า บูรณาการ ศรชล. ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ  กรมเจ้าท่า บูรณาการ ศรชล. ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ  กรมเจ้าท่า บูรณาการ ศรชล. ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ    กรมเจ้าท่า บูรณาการ ศรชล. ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ  กรมเจ้าท่า บูรณาการ ศรชล. ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ  กรมเจ้าท่า บูรณาการ ศรชล. ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ  กรมเจ้าท่า บูรณาการ ศรชล. ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ  กรมเจ้าท่า บูรณาการ ศรชล. ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

back to top
 
xxxxxxxx