th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 17/2562 กรมเจ้าท่า ขานรับนโยบายคมนาคม พร้อมกำหนดมาตรการความปลอดภัยทางน้ำรองรับเปิดภาคเรียน
(11-05-2562)

กรมเจ้าท่า นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเปิดภาคเรียน 2562 พร้อมกำหนดมาตรการรองรับการเดินทางทางน้ำช่วงเปิดภาคเรียน 2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 24 พฤษภาคม 2562 โดยกำกับดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเรือสาธารณะ (เรือด่วน) และเรือข้ามฟาก โดยเฉพาะท่าเรือที่มีนักเรียนใช้บริการหนาแน่น พร้อมประสานผู้ประกอบการเพิ่มเที่ยวเรือ และกำชับพนักงานประจำท่าเรือดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษ

นายสมศักดิ์  ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า จากการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเปิด ภาคเรียน 2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางในรูปแบบต่างๆ  ในส่วนของกรมเจ้าท่า ที่กำกับดูแลอำนวยความสะดวก และ ความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ มีความพร้อมที่จะรองรับการเดินทางทางน้ำของนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้ออกประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในวันเปิดภาคการศึกษาประจำปี ๒๕62 ท่าเรือและโป๊ะเทียบเรือต้องมีป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนักได้ มีไฟส่องสว่างเพียงพอ มีพวงชูชีพและต้องมีที่กั้นทางเดินขึ้น-ลงด้วย  สำหรับเจ้าของเรือต้องตรวจสภาพตัวเรือ เครื่องจักรยนต์ และอุปกรณ์ประจำเรือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ป้ายระบุจำนวนผู้โดยสาร พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ปลอดภัยผู้ใช้บริการ และต้องไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้  นอกจากนี้ได้ออกคำสั่งกรมเจ้าท่าให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในวันเปิดภาคการศึกษาประจำปี ๒๕62 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

           อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้จัดเรือตรวจการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานควบคุมการจราจรทางน้ำ และอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเรือสำคัญ ๆ ที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น โดยเพิ่มความถี่ในการออกปฏิบัติงานช่วงเช้าจาก 10 เที่ยว เป็น 14 เที่ยว ช่วงเย็นจาก 4 เที่ยว เป็น 6 เที่ยว จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ 56 ท่าเรือ จำนวน 135 นาย ทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองแสนแสบ ทั้งนี้ ได้ประสานผู้ประกอบการเรือ สมาคมเรือไทย บริษัท ครอบครัวขนส่ง 2002 จำกัด บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด บริษัท สุภัทรา จำกัด ให้เพิ่มเที่ยวเรือ และจำนวนเรือให้เพียงพอต่อการให้บริการในช่วงเปิดเทอม ผู้ประกอบการเรือข้ามฟากได้เพิ่มเรือให้บริการจำนวน 6 ลำ ได้แก่ ท่าเรือสาทร (ปกติ 2 ลำ)   เพิ่ม 1 ลำ , ท่าเรือสี่พระยา - คลองสาน (ปกติ  3 ลำ)  เพิ่ม  1  ลำ , ท่าเตียน - วัดอรุณ (ปกติ 2 ลำ)  เพิ่ม  2  ลำ  ,  ท่าช้าง – วังหลัง (ปกติ 2 ลำ)  เพิ่ม  1  ลำ  และ ท่าวังหลัง – พระจันทร์เหนือ (ปกติ 2 ลำ) เพิ่ม 1 ลำ    ในส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาได้เพิ่มเที่ยวเรือในเส้นทาง ท่าเรือนนทบุรี – วัดเขมา – วัดสร้อยทอง จำนวน 2 เที่ยว ช่วงเวลา 06.45 และ 07.00 น. และเส้นทาง ท่าเรือนนทบุรี – ปากเกร็ด จำนวน 2 เที่ยว ช่วงเลา 07.15 และ 07.30 น. เรือโดยสารในคลองแสนแสบเพิ่มเรือให้บริการจำนวน 4 ลำ ในเส้นทางจากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง – ท่าเรือประตูน้ำ  สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัด                                        ได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ จัดเรือตรวจการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานควบคุมการจราจรทางน้ำ และอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเรือสำคัญ ๆ ที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น โดยเพิ่มความถี่ในการออกปฏิบัติงาน  จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางน้ำประจำท่าเรือ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวก  ความปลอดภัยในการเดินทางน้ำในช่วงเปิดภาคการศึกษา 2562 ช่วงตั้งแต่วันที่ วันที่ 13 - 24 พฤษภาคม 2562 รวมทั้งให้ประสานขอความร่วมมือภาคประชาชน “เครือข่ายอาสาวารี”ของกรมเจ้าท่าร่วมปฏิบัติงานบริเวณท่าเรือที่มีนักเรียน นักศึกษา  ใช้บริการหนาแน่น
                 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า หมายเลขโทรศัพท์/แฟกซ์ 0-2639-4782 และ 0-2233-1311-8 ต่อ 353 หรือ สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

        ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / 11 พฤษภาคม 2562

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ขานรับนโยบายความปลอดภัยรองรับเปิดภาคเรียน 1_Page_1.jpg
ข่าวกรมเจ้าท่า ขานรับนโยบายความปลอดภัยรองรับเปิดภาคเรียน 1_Page_2.jpg