th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 30/2564 กรมเจ้าท่า เขตปลอดโฟม ปลอดบุหรี่ เริ่มต้นภายในหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชน
(21-04-2564)

กรมเจ้าท่า เขตปลอดโฟม ปลอดบุหรี่ เริ่มต้นภายในหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชน

     กรมเจ้าท่า รณรงค์ร่วมมือ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารภายในหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลิกใช้โฟม เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการภายใต้นโยบายภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการลดขยะประเภทพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานราชการ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักการรับรู้ถึงปัญหาดังกล่าว จึงรณรงค์เริ่มต้นที่บุคลากรภายในหน่วยงาน ร่วมมือร่วมใจเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน 
     นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมได้ออกประกาศ กรมเจ้าท่าที่ ๗๐/๒๕๖๔  เรื่อง ยกเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารภายในพื้นที่กรมเจ้าท่า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายการเลิกใช้พลาสติกบางประเภท ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งหนึ่งในประเภทพลาสติกดังกล่าว คือ โฟมบรรจุอาหาร ดังนั้น เพื่อให้สถานที่ภายในกรมเจ้าท่าเป็นเขตพื้นที่ปลอดโฟมบรรจุอาหาร จึงออกมาตรการ ดังนี้
     ๑. กรมเจ้าท่า เป็นเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยห้ามเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร และผู้มาติดต่อราชการ นำโฟมบรรจุอาหารเข้ามาใช้ในเขตพื้นที่กรมเจ้าท่าเด็ดขาด รวมทั้ง ห้ามหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาจัดกิจกรรมในบริเวณพื้นที่กรมเจ้าท่าใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
๒. ห้ามเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าใช้โฟมบรรจุอาหารในการจัดกิจกรรมภายในกรมเจ้าท่า ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เช่น การประชุม อบรม สัมมนา การแข่งขันกีฬา เป็นต้น โดยให้ใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ หรือ การใช้วัสดุ ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ปฏิเสธ และหลีกเลี่ยง การใช้โฟมด้วยวิธีต่างๆ และร่วมใจไม่ซื้ออาหารประเภทที่ใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร 
     นอกจากนี้ ยังรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นต้นแบบในการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ ทั้งนี้ เพื่อให้กรมเจ้าท่า เป็นเขตปลอดโฟม ปลอดบุหรี่ ที่พร้อมใจกัน เริ่มต้นภายในหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการหรือเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวภายในกรมเจ้าท่า ให้ความร่วมมืองดสูบบุหรี่และการนำโฟมเข้ามาใช้ภายในหน่วยงาน หรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณโฟมบรรจุอาหารให้ได้มากที่สุด เพื่อคงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลยาวนานต่อไป 

____________________________

20 เมษายน 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.