Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิ์ทำการในเรือสำหรับประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือซึ่งออกตามอนุสัญญา STCW
(07-06-2562)


เอกสารแนบ:


ประกาศ กคร.pdf