Buca escort
likit Umzug Basel
ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับงานจ้างที่ปรึกษา

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับงานจ้างที่ปรึกษา

1.โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำทั่วประเทศ ระยะที่ 1

2.งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ

3.งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะ และท่าเทียบเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา

4.โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการของกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

5.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำสมุทรสาคร(ท่าจีน) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

6.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำท่าเรือเอนกประสงค์ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

7.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

8.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

10.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำบ้านดอน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11.งานจ้างงานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลัก ที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง เพชรบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์

12.งานจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลัก ที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออก 4 ลุ่มน้ำ ที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี บางปะกง โตนเลสาป ชายฝั่งทะเลตะวันออก.

13.โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจประเมินสภาพ และออกแบบเพื่อการบำรุงรักษาท่าเรือ (ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสุราษฎ์ธานี) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

14.โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในพื้นที่จังหวัดชุมพร, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

15.งานจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร)

16.ค่าควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดิน ในแม่น้ำป่าสัก ระยะ 2 ตอนที่ 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 รายการ

17.งานศึกษาสำรวจออกแบบ ท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน (ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี) จำนวน 1 ฉบับ

18.งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (ในพื้นที่ จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต จ.ตรัง และ จ.สตูล) จำนวน 1 ฉบับ

19.งานศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 1 ฉบับ

20.โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนที่ และรายละเอียดของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล ทะเลสาบ และแม่น้ำภายในประเทศ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

21.โครงการจ้างที่ปรึกษางานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกและฟื้นฟูแม่น้ำมอก (น้ำแม่มอก) จังหวัดสุโขทัย

22.โครงการศึกษาวางแผนเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

23.งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดินในแม่น้ำป่าสัก ระยะ 2 ตอนที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24.งานจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

25.งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวบริเวณเขาหลักถึงแหลมปะการัง ตำบลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

26.งานศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการขนส่งทางส่งน้ำ บริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน

27.งานศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการขนส่งทางน้ำ บริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ครั้งที่ 2

28.งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำลึกดอนสักแห่งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

29.งานจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลา)8โครงการ

30.งานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกและฟื้นฟูแม่น้ำจาง จังหวัดลำปาง

 

 
xxxxxxxx