th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า ติวเข้มเตรียมรองรับตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
(23-11-2563)
ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 57/2563
นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ การตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (Kickoff Meeting) ซึ่งองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ได้มีการยกระดับการตรวจประเมินการปฏิบัติตามพันธกรณี ของอนุสัญญาจาก IMO โดยประเทศไทยมีกำหนดเข้ารับการตรวจประเมินในปี พ.ศ.2564
การจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (KickoffMeeting) ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินภาคบังคับ (IMSAS) จาก IMO โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจาก IMO อีกทั้งยังมีการสาธิตการตรวจประเมินเสมือนจริง (Mock up audit) พร้อมจำลองสถานการณ์การตรวจประเมินแบบเสมือนจริงอย่างบูรณาการ
ทั้งนี้ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทุกด้านของประเทศไทย พร้อมจัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action Plan , CAP) ถือเป็นการยกระดับการเตรียมความพร้อมฯ ในด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจถูกตรวจพบในการประเมินแบบเสมือนจริง อีกทั้งยัง ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือมีโอกาสเป็นข้อบกพร่องที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ IMO สามารถตรวจพบได้ โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเรียนริมน้ำ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน
_____________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 203 E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ภาพกิจกรรม:

 กรมเจ้าท่า ติวเข้มเตรียมรองรับตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)   กรมเจ้าท่า ติวเข้มเตรียมรองรับตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)     กรมเจ้าท่า ติวเข้มเตรียมรองรับตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)   กรมเจ้าท่า ติวเข้มเตรียมรองรับตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)   กรมเจ้าท่า ติวเข้มเตรียมรองรับตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)   กรมเจ้าท่า ติวเข้มเตรียมรองรับตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)   กรมเจ้าท่า ติวเข้มเตรียมรองรับตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) 

back to top