ปี 2550

1

           [558/2550]     สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 111 จำนวน 44 รายการ

           [555/2550]     สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 50

           [554/2550]     ยกเลิกการสอบราคาซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ และคอมพิวเตอร ์Server และเรียกสอบราคาใหม่

           [544/2550]     สอบราคาซื้อเรือช่วยชีวิตอลูมิเนียมท้องแบน จำนวน 2 ลำ

[533/2550]     สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน 2 รายการ

[529/2550]     สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ

[523/2550]     สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์จุลสาร “เจ้าท่า” ราย 2 เดือน จำนวน 6,000 เล่ม

[518/2550]     สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2550 จำนวน 1,000 เล่ม

[517/2550]     ยกเลิกการสอบราคาซื้อเชือกลากจูงใช้กับเรือเจ้าท่า จ.3 จำนวน 2 เส้น และเรียกสอบราคาใหม

           [430/2550]     สอบราคาซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ และคอมพิวตอร์ Server

[408/2550]    สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ อาคาร 1 (อาหารหลังใหม่ 5 ชั้น), อาคาร 2,
                                  อาคาร 6, อาคาร 4(ชั้น 1 พื้นที่ด้านหน้ากองคลัง และทางขึ้นอาคาร, ชั้น 3 และหน้าลิฟท์
                                  บันไดชั้น 1-3) และอาการ 5 (เฉพาะขั้น 3 และชั้น 5)

ยกเลิก  [386/2550]     สอบราคาซื้อเชือกลากจูงใช้กับเรือเจ้าท่า จ.3 จำนวน 2 เส้น

 [375/2550]     สอบราคาจ้างเหมารถเทเลอร์ ขนย้ายเรือเจ้าท่า ข.43, เรือเจ้าท่า 243 และอุปกรณ์ท่อ – ทุ่น
                                     พร้อมรถเครนยกของขึ้น – ลง ต้นทาง และปลายทาง

[367/2550]      ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟแวร์ จำนวน 1 ชุด
                                    และเรียกสอบราคาใหม

 [357/2550]     สอบราคาซื้อปั๊มไฮดรอลิคของเรือเจ้าท่า ข.31, ข.33 และข.35 จำนวน 6 ชุด

 [356/2550]     สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหารของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

 [350/2550]     สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 206
 [348/2550]     สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบส่งกำลัง และบังคับทิศทางการเดินเรือ
                                     (SCHOTTEL RudderPropeller) สำหรับเรือเจ้าท่า ข.12
             [46/2550]       ยกเลิกการสอบราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 4 รายการ (ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี)
             [44/2550]       สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี (ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี)
 ยกเลิก [40/2550]       สอบราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 4 รายการ (ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี)
 [306/2550]     สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน 2 รายการ
 [285/2550]     สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเหล็กบานเลื่อน สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3
                                    สาขาประจวบคีรีขันธ
 [287/2550]     สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทย
 [267/2550]     สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 152 จำนวน 20 รายการ
 [266/2550]     สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 151 จำนวน 20 รายการ
             [264/2550]     สอบราคาซื้อแพช่วยชีวิต (Life Raft) พร้อมติดตั้งบนเรือวิสูตรสาคร จำนวน 3 ชุด
 [262/2550]     สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 123, 124 และ 125 จำนวน 3 ลำ
 [261/2550]     สอบราคาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 4 รายการ
 [249/2550]     สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า จ.1 จำนวน 16 รายการ
 [248/2550]     ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ประกาศนียบัตร รวม 2 รายการ
                                     และเรียกสอบราคาใหม่
 [243/2550]     สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง – ซ่อมแซมท่าเรือโดยสารสาธารณะวัดศรีสุดาราม
                                     คลองบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
             [242/2550]     สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารไมโครบัสขนาด 20 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
 [240/2550]     ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง
                                     และเรียกสอบราคาใหม
 [224/2550]     สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 55
 [218/2550]     สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 216
 [217/2550]     สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 213
 [207/2550]     สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 2 ประจำสถานีนำร่อง
                                     จ.สมุทรปราการ
 [205/2550]     สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์ แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
 [191/2550]     ยกเลิกการสอบราคาซื้อลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ชุดพร้อมติดตั้ง และเรียกสอบราคาใหม่
  [33/2550]       สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 303 จำนวน 5 รายการ
 ยกเลิก  [32/2550]       สอบราคาซื้อลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
  [30/2550]       สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบย่อ – ขยาย ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
              [4/2550]         สอบราคาซื้อมอเตอร์ไฮดรอลิคขับหัวขุดของเรือเจ้าท่า ข.29 จำนวน 1 ชุด

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:200

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin