ปี 2552

     
  [431/2552]
25 ธ.ค. 52
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
[430/2552]
25 ธ.ค. 52
สอบราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลรวม (TOTAL STATION) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
  [425/2552]
17 ธ.ค. 52
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 111 จำนวน 17 รายการ
  [410/2552]
4 ธ.ค.52
สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
  [385/2552]
3 พ.ย. 52
สอบราคาซื้อแพชูชีพแบบพองลม ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 25 คน จำนวน 2 แพ
ยกเลิก
[370/2552] ยกเลิกการสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
จำนวน 2 คัน และเรียกสอบราคาใหม่
ยกเลิก
[368/2552] ยกเลิกการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน และเรียกสอบราคาใหม่
[364/2552]
13 ต.ค.52
สอบราคาจ้างงานจัดหาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 1 ระบบ
  [341/2552]
17 ก.ย.52
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานศูนย์พัฒนา
และบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4(สงขลา), บริเวณท่าเทียยบเรือของศูนย์ฯ
และบริเวณสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 (สงขลา)
  [336/2552]
9 ก.ย.52
ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 304 จำนวน 10 รายการ
และเรียกสอบราคาใหม่
  [334/2552]
7 ก.ย.52
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อน้ำทิ้งอาคารหอพัก 1 และหอพัก 2
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
  [327/2552]
31 ส.ค.52
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วพร้อมประตูบานเลื่อน สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 2
สาขานนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  [326/2552]
31 ส.ค.52
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือหน้าวัดบางนางลี่ใหญ่ ริมแม่น้ำแม่กลอง
ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  [324/2552]
31 ส.ค.52
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือหน้าวัดราชาธิวาส ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
[307/2552]
20 ส.ค.52
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
[280/2552]
13 ส.ค.52
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 147 และเรือยนต์เจ้าท่า 149 จำนวน 2 ลำ
[270/2552]
6 ส.ค.52
สอบราคาซื้อแพชูชีพแบบพองลมสำหรับฝึก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แพ
[272/2552]
5 ส.ค.52
สอบราคาซื้อมอเตอร์ไฮดรอลิค, ปั้มน้ำมันไฮดรอลิค, วาล์วควบคุมทิศทางพร้อมติดตั้ง
ระบบกว้านยก-หย่อน ของเรือเจ้าท่า
27 จำนวน 5 รายการ
[263/2552]
30 ก.ค.52
สอบราคาซื้อเครื่องเรียงหน้ากระดาษ จำนวน 1 เครื่อง
  [251/2552]
 22 ก.ค.52
ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งจำนวน 19 เครื่อง
และเรียกสอบราคาใหม่
  [243/2552]
15 ก.ค.52
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 304 จำนวน 10 รายการ
ยกเลิก
[238/2552]
2 ก.ค.52
ยกเลิกสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาดเอ 4 จำนวน 4,000 รีม
และเรียกสอบราคาใหม่
  [235/2552]
30 มิ.ย.52
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบ บ.95 (ใบอนุญาตใช้เรือ) จำนวน 10,000 เล่ม
  [195/2552] สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน
  [194/2552] สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน
  [190/2552] สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลนย่อ – ขยายดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่อง
  [177/2552]
31 พค 52
ยกเลิกสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาดเอ 4 จำนวน 4,000 รีม
และเรียกสอบราคาใหม่
  [176/2552] สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์ขับปั๊มขุด
สำหรับเรือเจ้าท่า ข.12
  [145/2552] สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม (Portable Fire Pump)
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
  [135/2552] สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ
  [133/2552] สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งจำนวน 19 เครื่อง
  [132/2552] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือช่วยชีวิตแบบปิด ขนาดบรรทุก 45 คน พร้อมอุปกรณ์
สำหรับชักหย่อนเรือ
  [124/2552] ยกเลิกการสอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ขับเพลาใบจักรของเรือเจ้าท่า 221
จำนวน 7 รายการ และเรียกสอบราคาใหม่
  [090/2552] สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาดเอ 4 จำนวน 4,000 รีม
  [084/2552] สอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
  [056/2552] สอบราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ใช้การกับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือเร็ว
OUTBOARD ยี่ห้อ YAMAHA จำนวน 2,000 กระป๋อง
ยกเลิก
[051/2552] ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ภายใน
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี 1 แห่ง และเรียกสอบราคาใหม่
ยกเลิก
[047/2552] ยกเลิกสอบราคาซื้อโต๊ะทำงาน โตีะคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร รวม 7 รายการ
และเรียกสอบราคาใหม่
  [029/2552] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 44 และเรือเจ้าท่า 138 จำนวน 27 รายการ
  [028/2552] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 45 และเรือเจ้าท่า 162 จำนวน 30 รายการ
ยกเลิก
[026/2552] ยกเลิกสอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ขับเพลาใบจักรของเรือเจ้าท่า 221 จำนวน 7 รายการ
และเรียกสอบราคาใหม่
  [020/2552] ยกเลิกสอบราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิด INTRINSICALLY SAFE สำหรับใช้กับเครื่องรับ –
ส่งวิทยุมือถือ ตราอักษร MOTOROLA รุ่น GP 328 จำนวน 160 ก้อน และเรียก
สอบราคาใหม่
  [008/2552] สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ภายในกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี 1 แห่ง
  [006/2552] สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์จุลสาร “เจ้าท่า” ราย 2 เดือน จำนวน 6,000 เล่ม 

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:204

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin