ปี 2553

23 ธ.ค. 53
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ แบบ บ.53 ใบทะเบียนเรือไทย จำนวน 10,000 เล่ม
 
17 ธ.ค. 53
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 111
 
17 ธ.ค. 53
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 135
  13 ธ.ค. 53 สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด 80 แกรม ขนาด เอ4 จำนวน 9,000 รีม
 
7 ธ.ค. 53
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 333
 
2 ธ.ค. 53
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 222
 
2 ธ.ค. 53
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง กับส่วนภูมิภาค
 
1 ธ.ค. 53
สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์หนังสือคนประจำเรือ และเครื่องพิมพ์ประกาศนียบัตร
  30 พ.ย. 53 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 304
  16 พ.ย. 53 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 304
  10 พ.ย. 53 สอบราคาซื้อเครื่องหาพิกัดตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 48 ชุด
  1พ.ย..53 สอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องยนต์เรือยนต์เจ้าท่า 189
  1พ.ย..53 ประกาศสอบราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบการบันทึกและจัดเก็บประวัติทะเบียนเรือ
  1พ.ย..53 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบการบันทึกและจัดเก็บประวัติทะเบียนเรือ
  8 ก.ย.53 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 157
  6 ก.ย.53 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 804
  6 ก.ย.53 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 804
  6 ก.ย.53 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 801
  6 ก.ย.53 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 801
  2 ก.ย.53 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเด่นสุทธิ จำนวน 33 รายการ
  1 ก.ย.53 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือหน้ามัสยิดอิสลามวัฒนา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  1 ก.ย.53 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือหน้ามัสยิดอาลี ยิดดารอยน์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  31 ส.ค.53 สอบราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบการบันทึกและจัดเก็บประวัติทะเบียนเรือ
  26 ส.ค.53 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 200
  26 ส.ค.53 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 200
  25 ส.ค.53 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 17 เครื่อง
  23 ส.ค.53 สอบราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
  23 ส.ค.53 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการศึกษา
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
  18 ส.ค.53 สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ แบบ บ.53 ใบทะเบียนเรือไทย จำนวน 3,000 เล่ม
  18 ส.ค.53 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ แบบ บ.53 ใบทะเบียนเรือไทย
จำนวน 3,000 เล่ม
  11 ส.ค.53 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมเจ้าท่า
  11 ส.ค.53 สอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง
  11 ส.ค.53 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง
 
10 ส.ค.53
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักเจ้าพระยา
 
10 ส.ค.53
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักเจ้าพระยา
 
23 ก.ค.53
สอบราคาซื้อหัวขุดและฟันหัวขุดสำหรับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.7 รวม 2 รายการ
 
19 ก.ค.53
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ใช้การกับเครื่องยนต์
์ติดท้ายเรือเร็ว OUTBOARD ยี่ห้อYAMAHA
 
19 ก.ค.53
สอบราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ใช้การกับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือเร็ว
OUTBOARD ยี่ห้อYAMAHA
 
16 ก.ค.53
สอบราคาซื้อตามโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเสียงตามสายภายในกรมฯ และ
ติดตั้งชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงภายในห้องประชุม 1
 
15 ก.ค.53
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ แบบ บ.95 ใบอนุญาตใช้เรือ จำนวน 10,000 เล่ม
 
12 ก.ค.53
สอบราคาซื้อหัวขุดและฟันหัวขุดสำหรับใช้กับเรือเจ้าท่า ข.7 รวม 2 รายการ
 
1 ก.ค.53
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ แบบ บ.95 ใบอนุญาตใช้เรือ จำนวน 10,000 เล่ม
 
22 มิ.ย.53
สอบราคาซื้อตามโครงการจัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 
22 มิ.ย.53
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 801
 
21 มิ.ย.53
สอบราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 
21 มิ.ย.53
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 804
 
21 มิ.ย.53
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ แบบ บ.53 ใบทะเบียนเรือไทย จำนวน 3,000 เล่ม
 
21 มิ.ย.53
สอบราคาซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 1ชุด
 
17 มิ.ย.53
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย
เพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 
16 มิ.ย.53
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักษ์ธารา
 
10 มิ.ย.53
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 
7 มิ.ย.53
สอบราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ใช้การกับเครื่องยนต์ติดท้ายเรือเร็ว
 
7 มิ.ย.53
สอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง
 
7 มิ.ย.53
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือรักเจ้าพระยา
 
7 มิ.ย.53
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้ออุปกรณ์ขจัดและทำความสะอาดคราบน้ำมัน
 
4 มิ.ย.53
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 200
  10 พ.ค.53 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ขจัดและทำความสะอาดคราบน้ำมัน
  [142/2553]
5 เม.ย.53
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 333
  [125/2553]
22 มี.ค.53
สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณแสดงตนอัติโนมัติ (AIS: Automatic Identification System) จำนวน 1 เครื่อง
  [99/2553]
5 มี.ค.53
สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
  [94/2553]
4 มี.ค.53
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 123 เรือยนต์เจ้าท่า 124 และเรือยนต์เจ้าท่า 125
  [93/2553]
4 มี.ค.53
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 201
  [77/2553]
22 ก.พ.53
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 159 และเรือยนต์เจ้าท่า 161 จำนวน 2 ลำ
  [76/2553]
19 ก.พ.53
สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์จุลสาร “เจ้าท่า” ราย 2 เดือน จำนวน 6,000 เล่ม
  [70/2553]
16 ก.พ.53

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในกรมเจ้าท่า

  [67/2553]
11 ก.พ.53

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 55 จำนวน 66 รายการ

  [64/2553]
10 ก.พ.53

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 801 จำนวน 2 รายการ

  [57/2553]
5 ก.พ.53

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 151 และเรือยนต์เจ้าท่า 152

  [48/2553]
27 ม.ค. 53

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำระบบไฟฟ้าเรื่อเด่นสุทธิ จำนวน 3 รายการ

  [45/2553]
27 ม.ค. 53

สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่อข่าย

  [9/2553]
14 ม.ค. 53

สอบราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

  [7/2553]
8 ม.ค. 53

ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
และเรียกสอบราคาใหม่

  [4/2553]
6 ม.ค. 53

ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเครื่องมือวิทยาศาตร์ จำนวน 3 รายการ
และเรียกสอบราคาใหม่

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:297

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin