รายละเอียดโครงการ
   

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุญาต โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 โดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ด้วยกรมเจ้าท่าได้รับเรื่องราวโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 กรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต จึงจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ในระหว่าง วันที่ 10-15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หรือลงทะเบียน ณ วันงาน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่
  • สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า โทรศัพท์ /โทรสาร 0 2234 3832
  • เว็บไซต์ : www.md.go.th/public-md/PTTGC
  • อีเมลล์ : publichearingpttgc.md@gmail.com

วัตถุประสงค์

  • เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าร่วมประชุม

  • 1) ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการ
  • 2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานราชการ
  • 3) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ
  • 4) สื่อมวลชน
  • 5) ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในโครงการ
  • 6) เจ้าของโครงการ