คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ ข้อปฏิบัติในการเข้า
   ร่วมรับฟังความคิดเห็น
   
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
  • เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับโครงการหรือกิจการ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการในพื้นที่
  • เป็นผู้ที่ได้ยื่นขอลงทะเบียนไว้ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่ม และเป็นผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
  • เป็นผู้รู้และเข้าใจโครงการ/กิจการ หมายถึง ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน
บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
  • ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลโครงการหรือกิจการ โดยสามารถดูข้อมูลได้จากสถานที่ที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ หรือ สถานที่ดำเนินโครงการ และเมื่อรับรู้โครงการแล้วต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลโครงการ
  • ก่อนการดำเนินโครงการ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและนำเสนอความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
  • หลังการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ประชาชนมีสิทธิรับรู้การประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน สถานที่ดำเนินโครงการ หรือทางเว็บไซต์
ข้อปฏิบัติในการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
  • ใช้เอกสาร "การดำเนินโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ" ที่ดาวน์โหลด จากเว็บไซต์เป็นหลักในการศึกษาและทำความเข้าใจในการร่วมรับฟังความคิดเห็น
  • ในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นควรมีเอกสารประกอบ หรือเอกสารอ้างอิง ที่เป็นวิชาการหรือเป็นที่ยอมรับซึ่งจะทำให้มีน้ำหนักในการนำเสนอเหตุผลมากขึ้น
  • เมื่อเข้าร่วมการประชุมเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนำเสนอประเด็นที่ต้องการแล้ว ขอให้พิจารณารับฟังข้อมูลและความเห็นทั้งหมดในการประชุม