แสดงความคิดเห็น
   
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพิจารณาอนุญาตโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ขอเชิญท่านแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ได้ และถ้ามีการแสดงเอกสารอ้างอิงได้จะเกิดประโยชน์ต่อโครงการเป็นอย่างสูง โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี้
  • 1) เว็บไซต์ : www.md.go.th/public-md/PTTGC
  • 2) โทรศัพท์ /โทรสาร 023190022
  • 3) ) อีเมล : publichearingpttgc.md@gmail.com
  • 4) จดหมาย /ไปรษณียบัตร ส่งที่ "ประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทางน้ำ กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 "โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 "
  • 5) ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม