สรุปการรับฟังความคิดเห็น จากคณะกรรมการ
   รับฟังความคิดเห็น
   
  • - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง