ข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารทางน้ำ (สผง.)

ข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารทางน้ำ (สผง.)

เรือด่วน

(รด)เล่มรายงาน

ดูเพิ่มเติม

(รด)อัตราโดยสาร

ดูเพิ่มเติม

(รด)เวลาดำเนินการ

ดูเพิ่มเติม

(รด)รายละเอียดท่าเทียบเรือ

ดูเพิ่มเติม

(รด)แนวโน้มผู้โดยสาร

ดูเพิ่มเติม

เรือคลองแสนแสบ

(รส)เล่มรายงาน

ดูเพิ่มเติม

(รส)อัตราโดยสาร

ดูเพิ่มเติม

(รส)เวลาดำเนินการ

ดูเพิ่มเติม

(รส)รายละเอียดท่าเทียบเรือ

ดูเพิ่มเติม

(รส)แนวโน้มผู้โดยสาร

ดูเพิ่มเติม

เรือข้ามฟาก

(รข)เล่มรายงาน

ดูเพิ่มเติม

(รข)อัตราโดยสาร

ดูเพิ่มเติม

(รข)เวลาดำเนินการ

ดูเพิ่มเติม

(รข)รายละเอียดท่าเทียบเรือ

ดูเพิ่มเติม

(รข)แนวโน้มผู้โดยสาร

ดูเพิ่มเติม

เรือท่องเที่ยว/โดยสาร

(รท)เล่มรายงาน

ดูเพิ่มเติม

(รท)อัตราโดยสาร

ดูเพิ่มเติม

(รท)เวลาดำเนินการ

ดูเพิ่มเติม

(รท)รายละเอียดท่าเทียบเรือ

ดูเพิ่มเติม

(รท)แนวโน้มผู้โดยสาร

ดูเพิ่มเติม

เรือหางยาว

(รห)เล่มรายงาน

ดูเพิ่มเติม

(รห)อัตราโดยสาร

ดูเพิ่มเติม

(รห)เวลาดำเนินการ

ดูเพิ่มเติม

(รห)รายละเอียดท่าเทียบเรือ

ดูเพิ่มเติม

(รห)แนวโน้มผู้โดยสาร

ดูเพิ่มเติม

เรือคลองพระโขนง

(รพ)เล่มรายงาน

ดูเพิ่มเติม

(รพ)อัตราโดยสาร

ดูเพิ่มเติม

(รพ)เวลาดำเนินการ

ดูเพิ่มเติม

(รพ)รายละเอียดท่าเทียบเรือ

ดูเพิ่มเติม

(รพ)แนวโน้มผู้โดยสาร

ดูเพิ่มเติม

เรือไฟฟ้า

(รฟ)เล่มรายงาน

ดูเพิ่มเติม

(รฟ)อัตราโดยสาร

ดูเพิ่มเติม

(รฟ)เวลาดำเนินการ

ดูเพิ่มเติม

(รฟ)รายละเอียดท่าเทียบเรือ

ดูเพิ่มเติม

(รฟ)แนวโน้มผู้โดยสาร

ดูเพิ่มเติม