ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รายงานความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

รายงานความพึงพอใจฯ ส่วนกลาง

ดูเพิ่มเติม

รายงานความพึงพอใจฯ ส่วนภูมิภาค

ดูเพิ่มเติม

รายงานสรุปผลความพึงพอใจฯ หน่วยงาน กรมเจ้าท่า

ดูเพิ่มเติม

รายงานความพึงพอใจฯ การตรวจตราการเดินเรือ

ดูเพิ่มเติม

รายงานความพึงพอใจฯ แบบ infographic

ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นด้านจริยธรรมที่มีต่อผู้บริหารและหัวหน้างาน

รายงานผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์

ดูเพิ่มเติม