กรมเจ้าท่า ร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดกรอบและเป้าหมายการจัดทำบริการสาธารณะและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ เลิศมงคลนาม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เข้าร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดกรอบและเป้าหมายการจัดทำบริการสาธารณะและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้กำหนดไว้ กรมเจ้าท่าได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตามการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรดำเนินการโดยไม่มีขอบเขตจนเกินความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง โดยเฉพาะเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ลำพังอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การดูแลรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน การขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินควบคุมการเดินเรือและจราจรทางน้ำ การควบคุมคนประจำเรือ การควบคุมท่าเรือ การติดตั้งและควบคุมเครื่องหมายและเครื่องช่วยการเดินเรือ การปลูกสร้างและควบคุมสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ที่ไม่อาจดำเนินการโดยการปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียว ซึ่งอาจกระทบต่อพื้นที่อื่น รวมทั้งที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ และต้องพิจารณาในภาพรวมทั้งระบบ
_________________________
29 ธันวาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail: Pr@md.go.th

วันที่:29 ธันวาคม 2564

เข้าชม:286

ข้อมูลโดย: prmd

แกลเลอรี่